Liturgie na Smíchově

Pozdrav
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého s vámi se všemi (2K 13,13).
 
Introit
Hospodin praví: Bude mě volat a já mu odpovím, v soužení s ním budu, ubráním ho a obdařím slávou. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. (Ž 91.15.11n)
 
Píseň
 
Vstupní modlitba
Hospodine, Pane náš,
dal jsi nám rozum, abychom hledali pravdu a moudrost. Dal jsi nám cit, abychom poznali, co je to milovat a být milován. Dal jsi nám svobodnou vůli, abychom se mohli rozhodovat. To všechno jsme, Pane, dostali, a přitom tyto dary neumíme používat. S pravdou se míjíme, moudrostí pohrdáme, láskou skrblíme a svobody se dobrovolně zříkáme. Co je nám platný rozum, když  stejně nechápeme... Proč člověk ubližuje nejvíc těm, které má nejraději? A proč tolik našich rozhodnutí končí něčím nedobrým, strašlivým, katastrofou, tragedií? A tak tě, Pane, v tuto chvíli prosíme, odpusť nám naše nevědomé omyly i vyložené naschvály. Naši nechápavost i naši intelektuální pýchu. Naše sobectví i naši zbabělost. Prosíme tě, Pane, vracej nám naději, kdykoli ji ztrácíme, protože nic jiného nemáme. Dávej nám lásku, kdykoli je jí nedostatek, protože láska hojí šrámy na duši. Posiluj naši víru, abychom neklesnuli pod tíhou vin či lhostejnosti. Amen.
 
Vyznání vin
Kazatel: Všichni, kdo před Pánem Bohem i jedni před druhými vyznáváme svá provinění a selhání v lásce a věrnosti pravdě a toužíme po odpuštění, společně prosme: Pane smiluj se...
 
Kyrie
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
 
Slovo milosti
Kdo takto upřímně vyznáváte a Pána Boha a všechny, kterým jste ublížili, za odpuštění prosíte, přijměte do svých srdcí slovo milosti: Pro mě, praví Hospodin, je každý z vás jedinečný, každý z vás je vzácným a křehkým bohatstvím. Ať vše co vás trápí a trýzní je smazáno a vaše další kroky ať u mne naleznou novou naději. Amen.
 
Gloria
Kazatel: Vzdejme z toho Pánu Bohu čest a chválu:
Sbor: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“
 
 
Non sum dignus
Kazatel+sbor: Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a budu uzdraven.
 
1. čtení
 
Píseň
 
2. čtení - text kázání
 
Kázání
 
Krátká modlitba po kázání
 
Píseň
 
BOHOSLUŽBA STOLU KRISTOVA
 
Preface
Děkujeme ti, nebeský Otče, všemohoucí, věčný Bože, a oslavujeme tě skrze našeho Pána Ježíše Krista. On je chléb života. Kdo přichází k němu, nebude lačnět, a kdo věří v něho, nebude nikdy žíznit. Proto tě chválíme se všemi anděly a voláme s nimi: Svatý...
 
Sanctus
Kazatel+sbor: Svatý, svatý, svatý Hospodin, Pán Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.
 
Eucharistická modlitba
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, neboť z tvé štědrosti jsme přijali tento chléb; je plodem země, a stane se nám chlebem života.
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, neboť z tvé štědrosti jsme přijali toto víno; je plodem révy a stane se nám nápojem duchovním.
 
Instituce
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, smrt Páně zvěstujete, dokud on nepřijde. (1K 11,23 - 26)
 
Anamnéze & epikléze
Na památku toto, že ses pro naši záchranu stal člověkem, klademe pře tebe, Bože, tento chléb a tento kalich a děkujeme ti, že ses nám dal po­znat ve svém Synu. Prosíme za všechny, kdo jíme z toho chleba a pijeme z toho kalicha: naplň nás svým Duchem, ať nás vede cestou lásky k pravdě života, jíž je sám Kristus.
 
Memento
Spojeni s tebou a ve společenství se všemi spravedlivými od počátku světa, se svatými patriarchy a proroky, s blahoslavenou Pannou Marií a apoštoly, s mučedníky, vyznavači a učiteli, prosíme tě, Bože, pamatuj na svou svatou, obecnou a apoštolskou církev po celém světě a uděl jí svůj pokoj, neboť ona je tvůj lid vykoupený krví Kristovou, a upevni ji až do skonání věků. Pamatuj, Bože, na ty, kdo ve tvých církvích konají dobré skutky, zvěstují tvoje evangelium a žijí v bázni před tebou.Pamatuj, Bože, na ty, kdo vládnou, a vlož jim do srdce dobro a pokoj.Pamatuj, Bože, na ty, kdo se svěřili do našich modliteb. Na všechen svůj lid, Bože, pamatuj, na všechny vylij svou bohatou milost a všem dej, co potřebují ke spáse. Tvého milosrdenství ať je plná celá země.
 
Modlitba Páně
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
 
Agnus Dei
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám pokoj.
 
Pozdrav pokoje
Podejme si navzájem ruce na znamení odpuštění, bratrství a jednoty Kristova lidu a pozdravme se slovy: Pokoj tobě.
 
Pozvání ke stolu páně
Od počátku slaví církev večeři Páně jako znamení přítomnosti Ježíše Krista, jeho slova i jeho moci. K večeři Páně jsou s vděčností a radostí zváni všichni, kteří toto vyznávají. Nikdo však není k přijímání nucen. Pojďte a přijímejte, poněvadž je všechno připraveno!
 
Přijímání  (varhanní preludium)
 
Slovo při propouštění
Ježíš řekl: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ Jděte v pokoji.
 
Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, Pane, za obecenství tvého stolu. Ty jsi nás obdaroval svou přítomností, posílil naši víru a daroval nám naději. Nejsme ztraceni ani zapomenuti před tvou tváří. Amen.
 
Sborová oznámení
 
Přímluvná modlitba
Milosrdný Hospodine, ty jsi naším průvodcem, světlem, které ukazuje cestu k dobrému cíli. Době nyní v modlitbách předkládáme naše prosby.
 
Přimlouváme se za všechny, kdo hledají v životě oporu, pevný základ, na nějž se mohou spolehnout. A prosíme: Otevři jim oči, aby spatřili ten nehmotný, pobíhající sloup, který je pevnější než všechno ostatní.
 
Myslíme na ty, kdo chtějí, abys jim posvítil na jejich cesty, posvětil jejich plány, pomohl splnit jejich přání.  A prosíme: Otevři jim oči, aby poznali, že tvá cesta může vést jinudy, že tvůj plán může vypadat docela jinak, než si my sami představujeme.
 
Modlíme se za ty, kteří si tě představují jinak, než jak se ty sám dáváš poznat. A prosíme: Otevři jim oči, aby viděli, že tebe nelze spoutat ani lidskými slovy ani lidskými představami. Že ty jsi vždy víc, než dokážeme popsat, vyslovit, než si dokážeme představit.
 
Přimlouváme se za ty, které děsí nevypočitatelná budoucnost či rychlé změny životních situací a okolností. A prosíme: Otevři jim oči, aby spatřili, že s tím, co přichází do jejich života, přicházíš i ty – jako láska, milosrdenství, odpuštění. Amen.
 
3. čtení - poslání
 
Požehnání
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.
 
Píseň